เพิ่มเพื่อน

ตรวจสุขภาพทางด้านการเงิน

   

  Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) คือกระบวนการสำรวจ สถานะทางการเงินในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมในการ บรรลุถึงความต้องการที่สำคัญในอนาคต และรับมือกับปัญหาเมื่อเหตุการณ์ไม่ คาดฝันเกิดขึ้น

Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) จะช่วยท่านค้นหาความ ต้องการที่แท้จริง และจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็น เพื่อเลือกแบบประกัน ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถ โดยจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นหลักๆ โดยทั่วไป 4 ประการคือ

 1. หลักประกันของครอบครัว (Family Income Protection)
 2. เงินออมเพื่อการศึกษา (Education Saving)
 3. เงินออมเพื่อการเกษียณที่สดใส (Retirement Saving)
 4. ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ (Accident & Health Coverage)

เพราะเราตระหนักดีว่า ทุกช่วงอายุ มีความสำคัญ และการวางแผนทางการเงินให้ สอดคล้องต่อความต้องการทุกระดับ ในทุกช่วงของชีวิตมีความสำคัญยิ่งกว่า
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่านลูกค้าของเอไอเอ จะสามารถกำหนดเป้าหมายที่
ต้องการในอนาคตได้อย่างชัดเจน และไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินดังกล่าวนั้น
เอไอเอ จึงได้พัฒนาการอบรมตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเป็นมืออาชีพ และ สามารถวิเคราะห์ วางแผน ช่วยเตรียมความพร้อม รวมถึงแนะนำการดำเนินการอย่าง มีระบบเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ต่างๆ ให้กับท่านลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผ่านขั้นตอนโดยย่อ ดังนี้

 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต ถือว่าเป็นขั้นตอน ที่สำคัญในการเปิดใจ
 2. วิเคราะห์และจัดลำดับความต้องการที่แท้จริง
 3. กรอกแบบสำรวจเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินในปัจจุบัน
 4. วิเคราะห์และแนะนำทางเลือกที่เหมาะสม
 5. ตัดสินใจทางเลือกที่ต้องการโดยลูกค้า
 6. ร่วมกันประเมินผลเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ การวางแผนผ่านขั้นตอนข้างต้นอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์ จากการวางแผนและการดำเนินการร่วมกันอย่างสูงสุด ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับใน เบื้องต้น มีดังนี้

 • กำหนดเป้าหมายชีวิตที่ต้องการอย่างชัดเจน
 • ป้องกันปัญหาเงินขัดสน เพราะได้รับการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มีระบบ
 • คลายความกังวลต่อการสร้างครอบครัว

article from aia.co.th
 

 

เพื่อหลักประกันของครอบครัว

เอไอเอตระหนักว่า “พื้นฐานการวางแผนทางการเงินที่ดีจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นคง
ทางการเงินในระยะยาว” และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง 4 ประการ
หลัก ดังกล่าว เอไอเอได้พัฒนาแบบประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ รวมถึงมะเร็ง และ
โรคร้ายแรงต่างๆ โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

กรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อหลักประกันของครอบครัว

ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดเชยจำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้รับ
ประโยชน์ หรือแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีอายุ 99 ปี เอไอเอ มีแบบประกันชีวิต
สำหรับกลุ่มตลอดชีพ ดังนี้

 • ตลอดชีพ / Whole Life *
 • ตลอดชีพ (มีเงินปันผล) / Whole Life Participating *
 • ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 30 ปี (มีเงินปันผล) / 30PayLife Participating *
 • ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี / 20PayLife *
 • ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) / 20PayLife Participating *
 • ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) / 15PLCP *

การประกันภัยแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ * / Universal Life ชื่อแบบ เฟล็กซี่ไลฟ์ และ เอไอเอ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพมีความคุ้มครอง ถึง อายุ 99 ปี เป็นการประกันภัยแบบใหม่ ที่แยกส่วนของการคุ้มครองชีวิตและการ ออมเงินอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ถือกรมธรรม์จึงสามารถ เบิกถอนผลตอบแทนบางส่วน ได้ในทุกเวลาที่ต้องการโดยไม่ต้องเวนคืนกรมธรรม์

นอก จากจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัยปกติแล้ว ผู้เอา ประกันภัยยังจะได้รับผลตอบแทนจากการให้ผลตอบแทนในอัตราลอยตัว ซึ่งผู้ถือ กรมธรรม์ประกันภัยจะมีโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามผลประกอบการ ลงทุนและการดำเนินงานของเอไอเอ สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และสภาวะการ แข่งขัน อย่างไรก็ตาม เช่นแบบ เอไอเอ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ เอไอเอได้ป้องกัน
ความเสี่ยงให้ลูกค้าด้วยการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 2% ในปีแรก และ 1%
ในปีต่อๆ ไปของทุกครั้งที่มีการชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะมีโอกาสได้รับผลตอบ
แทนที่เพิ่มมากขึ้นตามผลการลงทุน

การใช้กรมธรรม์แบบกำหนดระยะเวลา เพื่อป้องกันความสูญเสียของธุรกิจ /
การประกันชีวิต Keyman

โดยให้ความคุ้มครองชีวิตตามระยะเวลาที่กำหนด เอไอเอจะชดเชยจำนวนเงิน
เอาประกันภัยแก่ผู้รับประโยชน์กรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

เอไอเอ มีแบบประกันชีวิตสำหรับกลุ่มแบบกำหนดระยะเวลา ดังนี้

 • การประกันภัย แบบมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี
 • การประกันภัย แบบมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี*

* สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)
ที่มีกำหนดระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป และมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด สามารถนำไปลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

นอกจากกรมธรรม์หลักแล้ว การแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและอุบัติเหตุ ถือว่า
เป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ ด้วยการเจ็บไข้ และการเกิดอุบัติเหตุเป็น
สิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เราห้ามไม่ได้ เพียงได้แค่บรรเทา หรือป้องกัน
เท่านั้น

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ ดังนี้

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาล
  และ ศัลยกรรม แบบ 1959T (H&S)

  นอกจากความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนตามกรมธรรม์แล้ว ค่ารักษา
  พยาบาลคือสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวพึงมี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
  สมาชิกในครอบครัว การตระหนักว่า "การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของทุกๆ
  คน " เป็นสิ่งที่จำเป็น และในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้ เราก็
  ยังมั่นใจว่า หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา เราก็จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง
  รวดเร็วและมีคุณภาพมากที่สุด
 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
  แบบ 1982 (HB)

  คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเป็นผล
  มาจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์จ่ายให้เป็น
  ค่าชดเชยรายวัน

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุ ดังนี้

อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การระมัดระวังภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจไม่ เพียงพอ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบา ภาระฉุกเฉินนั้นได้

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ และบันทึกเพิ่มเติม อุบัติเหตุ (AI/RCC, ADD/RCC,ADB/RCC)

  -AI ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/
  ทุพพลภาพ
  - ADDความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ
  - ADB ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต
  - RCC จะคุ้มครองการสูญเสีย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกลอบ
  ทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม การจลาจล สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน
  หรือการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์กระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบ 1954 (Broken Bones)

  ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนั้น มีผลให้กระดูกแตก หัก หรือร้าว

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านทุพพลภาพ ดังนี้

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย แบบ 1942 (WP)

  ผลประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยอยู่ในสภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเอไอเอจะ
  ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักซึ่งต้องชำระตามกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรก
  ที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดทันทีหลังจากวันที่เริ่ม
  การทุพพลภาพนั้น
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย(PB)

  ในกรณีที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์เยาวชนเสียชีวิต
  หรือทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี และก่อนที่เยาวชนจะอายุ
  ครบ 25 ปี (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน) กรมธรรม์ฉบับนั้นจะได้รับการยกเว้นเบี้ย
  ประกันภัยหลักตามจำนวน ที่สัญญา PB จะคุ้มครอง

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ดังนี้

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) แบบ 1922T
  บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์หรือเงินผลประโยชน์จำกัดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
  ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ครั้งแรกว่า ป่วยเป็น
  โรคร้ายแรง หรือต้องได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจาก
  โรคมะเร็ง แบบ 1983 (CR)

  ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
  โรงพยาบาล เนื่องจาก 6 โรค คือ โรคมะเร็ง, โรคโปลิโอ, โรคถุงลมโป่งพอง,
  โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป, โรคตับแข็ง
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ และเลดี้แคร์ พลัส

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ แต่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความ
สูญเสีย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ และอาจรวมถึงความมั่นคงของ
ครอบครัว หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถบรรเทาได้โดยง่ายและเร็ว

ท่านอาจเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะท่านมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ท่านเคยนึกไหมว่า หากปราศจากร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ท่าน

จะเป็นเช่นไร ท่านได้เตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน เบี้ยประกันภัยอัตรา
ไม่สูง ได้รับความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ทุพพลภาพ
ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุของเอไอเอ มีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องต่อความ
ต้องการไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงอายุใด

ความไม่ประมาทเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเสมอสินค้าโดยละเอียด

เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน

กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับท่าน เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว ท่านยังได้รับ ความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์

เอไอเอ ได้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และกรมธรรม์ประเภทมีเงินปันผลชนิดอ้างอิงดัชนีราคา ดังนี้

 1. แบบประกันเอไอเอลิงค์

 2. แบบสะสมทรัพย์ 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  (มีเงินปันผลชนิดอ้างอิงดัชนีราคา) : Secure Global Giants
  เงินปันผลอ้างอิงมูลค่าดัชนีที่อยู่ในตะกร้า ได้แก่ ฮั่งเส็งไชน่า
  เอ็นเตอร์ไพรส์(HSCEI) ดาวโจนส์ ยูโรสต็อค ซีเล็ค,
  ดิวิเดนท์ 30 (SD3E) และดัชนีเอสแอนด์พี 500 (SPX)

 3. แบบสะสมทรัพย์ 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  (มีเงินปันผลชนิดอ้างอิงดัชนีราคา) : Secure EURO50
  เงินปันผลอ้างอิงดัชนีดาวน์โจนส์ยูโรสต๊อค 50®
  (Dow Jones EURO STOXX 50® Index)
  สัญลักษณ์ตาม Bloomberg คือ SX5E

 4. แบบสะสมทรัพย์ 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  (มีเงินปันผลชนิดอ้างอิงดัชนีราคา) : Secure SET50
  เงินปันผลอ้างอิงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทย SET50

แบบสะสมทรัพย์ 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (มีเงินปันผลชนิดอ้างอิงดัชนีราคา) ในข้อ 2,3 และ 4 ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา และเมื่อครบกำหนดสัญญาประกันภัย 5 ปี ท่านจะได้รับคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน พร้อมกับเงินปันผลซึ่งอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง (ถ้ามี)