เพิ่มเพื่อน

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์)

อิสระแท้จริง ที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เอง

 

แบบประกันชีวิตที่โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต และเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรจากเอไอเอ

 

 

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ ทำงานอย่างไร
ผู้เอาประกันภัยเลือกจำนวนเงินความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระ เบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้วจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ผู้เอาประกันภัยสามารถเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มหรือถอนเงินออมบางส่วนหากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือเลือกหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก พร้อมทั้งสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์จะมีมูลค่าบัญชีและมูลค่าเวนคืนตามราคาตลาด ของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน

 

 

ความคุ้มครองกรมธรรม์
จำนวนเงินเอาประกันภัย บวก มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

 

สิทธิประโยชน์
ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มหรือถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ความคุ้มครองชีวิตสูง เช่น ผู้หญิงอายุระหว่าง 1 เดือน - 35 ปี สามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระต่อปี เป็นต้น เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ และความชำนาญด้านการลงทุน นอกจากนี้เอไอเอ ยังมีเครื่องมือบริหารการลงทุน อาทิ

 

1. พอร์ตโฟลิโอ โมเดล ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยอ้างอิงจากความเสี่ยงที่รับได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ)

พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ (Conservative Portfolio) พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Portfolio) พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูง (Growth Portfolio)
สำหรับนักลงทุนที่มีความระมัดระวังสูง โดยต้องการผลตอบแทนสูงกว่า เงินฝากประจำทั่วไป อย่างไรก็ตามคุณยอมรับค วามเสี่ยงได้น้อย อาจเพราะต้องการ รักษาสินทรัพย์ที่ได้สะสมมา คุณสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ระยะ 2-3 ปี สำหรับนักลงทุนที่มีความรอบคอบ และต้องการสร้างพอร์ตการลงทุน ที่มีความสมดุล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาว คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ หากการลงทุนนั้น ให้โอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ดี ระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยง และความผันผวนของราคาได้ค่อนข้างสูง สามารถลงทุนในตราสารทุน ได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ของเงินลงทุน และมีเป้าหมายในการลงทุน ในระยะกลางถึงระยะยาว
2. การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing Program) บริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้า/ผู้เอาประกันภัยออกแบบไว้ให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนอัตโนมัติทุกไตรมาส โดยระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน 

กองทุน A B C
สัดส่วนการ ลงทุนที่ต้องการ 50% 50% 100%
บาท 50,000 50,000 100,000
สัดส่วนการลงทุน ที่เปลี่ยนไป  เมื่อ ครบไตรมาสแรก 60% 40% 100%
บาท 72,000 48,000 120,000
บริษัทจะทำการ ปรับสัดส่วนให้โดย ขาย ซื้อ  
บาท 12,000 12,000  
เพื่อให้สัดส่วน การลงทุนในไตรมาสแรก  กลับไปเหมือนสัดส่วน ที่เริ่มต้นลงทุน 50% 50% 100%
บาท 60,000 60,000 120,000

 

3. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching Program) บริการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ใช้หลักการเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar-Cost Averaging คือวิธีการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาวด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่เท่ากัน ทุกรอบระยะเวลา เช่น ลงทุน 1,000 บาท ทุกๆ เดือน โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของตลาดที่ลงทุนว่าจะเป็นช่วงขาขึ้น หรือลง ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่คงที่ หากราคาขายหน่วยลงทุนสูงขึ้น จะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับจำนวนหน่วยลงทุนน้อยลง ในทางกลับกัน หากราคาขายหน่วยลงทุนลดลง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนและเหมาะสมกับช่วงที่ตลาดมีความผันผวน กรณีตัวอย่างการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ อาทิ เช่น การโอนเงินลงทุนจากกองทุนรวมตราสารตลาดเงินซึ่งเป็น "กองทุนต้นทาง" ด้วยจำนวนเงิน 1,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือนไปยังกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งเป็น "กองทุนปลายทาง" เพื่อเป็นการเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุน นอกจากหลักการ Dollar Cost Averaging ที่ช่วยเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุนแล้ว หากมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และมีโอกาสในการขาดทุนจากการลงทุนน้อยลง หรืออาจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการเติบโตของเงินลงทุนในอนาคตได้เช่นกัน
ดังตัวอย่างในตารางและรูปภาพ ต่อไปนี้ โดยสมมติให้

1) วิธีที่ 1: จำนวนเงินลงทุนก้อนเดียว เท่ากับ 12,000 บาท วิธีที่ 2: เงินลงทุนรายงวด งวดละ 1,000 บาท 2) อัตราผลตอบแทน และอัตราการเติบโตของเงินลงทน เป็นไปตามระดับความผันผวนของ ภาวะตลาดที่กำหนดขึ้น

สิ้น เดือน ที่ A B
อัตราผล ตอบแทน เงินลงทุน ก้อนเดียว ผลตอบแทน การเติบโตของ เงินลงทุน  ก้อนเดียว 12,000 บาท เงินลงทุน รายงวด จำนวนเงินเพื่อ คำนวณ ผลตอบแทน ผลตอบแทน การเติบโตของ เงินลงทุน  โดยใช้หลักการ เฉลี่ยต้นทุน 1,000 บาทต่อเดือน
1 5% 12,000 600 12,600 1,000 1,000 50 1,050
2 4% - 504 13,104 1,000 2,050 82 2,132
3 -2% - (262) 12,842 1,000 3,132 (63) 3,069
4 -5% - (642) 12,200 1,000 4,069 (203) 3,866
5 -10% - (1,220) 10,980 1,000 4,866 (487) 4,379
6 -20% - (2,196) 8,784 1,000 5,379 (1,076) 4,303
7 4% - 351 9,135 1,000 5,303 212 5,516
8 5% - 457 9,592 1,000 6,516 326 6,841
9 10% - 959 10,551 1,000 7,841 784 8,625
10 8% - 844 11,395 1,000 9,625 770 10,396
11 -1% - (114) 11,281 1,000 11,396 (114) 11,282
12 9% - 1,015 12,297 1,000 12,282 1,105 13,387