เพิ่มเพื่อน

ประกันสินเชื่อ

ประกันสินเชื่อกลุ่ม

เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีภาระหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงิน โดยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เอไอเอจะเป็นผู้ปลดหรือลดภาระหนี้สินค้างชำระแทนทายาทของลูกค้าผู้เอาประกันภัย เพื่อปกป้องครอบครัวของลูกค้าจากปัญหาหนี้สินหรือการถูกยึดทรัพย์ และเพื่อให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัย มั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของทายาทและครอบครัว โดยสถาบันการเงินจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์หลัก และเป็นผู้รับผลประโยชน์ในจำนวนภาระหนี้สินค้างชำระของลูกค้าผู้เอาประกันภัย

ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การประกันชีวิตในรูปแบบพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้กู้ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการผ่อนชำระหนี้ เอไอเอจะช่วยปลด/ลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงินนั้นๆ เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้ และทายาทของผู้เอาประกันภัยจากปัญหาหนี้ค้างชำระ

ประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน

 1. สร้างความมั่นใจว่าจะได้รับการชำระคืน กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 2. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้สินและยึดทรัพย์
 3. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้แก่สถาบันการเงิน ในการมอบความห่วงใยที่มีต่อลูกค้าและครอบครัว
 4. รักษาฐานลูกค้าสินเชื่อให้คงอยู่กับสถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลาการประกันภัย

 

ความคุ้มครองกรมธรรม์

 1. เสียชีวิตทุกกรณี ( ยกเว้นอัตวินิบาตกรรมในปีแรก )
 2. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 3. มรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ประโยชน์ต่อลูกค้า

 1. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องเดือดร้อนกับภาระหนี้สินที่ค้างชำระ โดยกรรมสิทธิ์บ้านจะตกเป็นของทายาทและครอบครัวโดยสมบูรณ์
 2. เบี้ยประกันภัยต่ำภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แต่ได้รับความคุ้มครองสูง
 3. ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดสัญญาเอาประกันภัย
 4. เบี้ยประกันชีวิต สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปีขึ้นไปสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันสินเชื่อรถยนต์

ารประกันชีวิตในรูปแบบพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้กู้ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการผ่อนชำระหนี้ เอไอเอจะช่วยปลด/ลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงินนั้นๆ เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้ และทายาทของผู้เอาประกันจากปัญหาหนี้ค้างชำระ

ประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน

 1. สร้างความมั่นใจว่าจะได้รับการชำระคืน กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 2. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้สินและยึดทรัพย์
 3. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้แก่สถาบันการเงิน ในการมอบความห่วงใยที่มีต่อลูกค้าและครอบครัว
 4. รักษาฐานลูกค้าสินเชื่อให้คงอยู่กับสถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลาการประกันภัย

 

ความคุ้มครองกรมธรรม์

 1. เสียชีวิตทุกกรณี ( ยกเว้นอัตวินิบาตกรรมในปีแรก )
 2. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 4. มรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ประโยชน์ต่อลูกค้า

 1. สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทายาทและผู้อยู่เบื้องหลัง ไม่ต้องเดือดร้อนกับปัญหาหนี้ค้างชำระ
 2. ปลอดจากการถูกยึดรถยนต์
 3. เบี้ยประกันภัยต่ำภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แต่ได้รับความคุ้มครองสูง
 4. ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดสัญญาเอาประกันภัย

  ประกันสินเชื่อบุคคล

  การประกันชีวิตในรูปแบบพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้กู้ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการผ่อนชำระหนี้ เอไอเอจะช่วยปลด/ลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงินนั้นๆ เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้ และทายาทของผู้เอาประกันจากปัญหาหนี้ค้างชำระ

  ประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน

  1. สร้างความมั่นใจว่าจะได้รับการชำระคืน กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  2. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้สินและยึดทรัพย์
  3. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้แก่สถาบันการเงิน ในการมอบความห่วงใยที่มีต่อลูกค้าและครอบครัว
  4. รักษาฐานลูกค้าสินเชื่อให้คงอยู่กับสถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลาการประกันภัย

ความคุ้มครองกรมธรรม์

 1. เสียชีวิตทุกกรณี ( ยกเว้นอัตวินิบาตกรรมในปีแรก )
 2. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 4. มรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ประโยชน์ต่อลูกค้า

 1. สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทายาทและครอบครัว ไม่ต้องเดือดร้อนกับปัญหาหนี้ค้างชำระ
 2. คุ้มครองภาระหนี้สินตลอดระยะเวลากู้ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 3. เบี้ยประกันภัยต่ำภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แต่ได้รับความคุ้มครองสูง
 4. ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดสัญญาเอาประกันภัย

ประกันสินเชื่อบัตรเครดิต

การประกันชีวิตในรูปแบบพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าบัตรเครดิต หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เอไอเอจะช่วยปลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงินนั้นๆ เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้ และทายาทของผู้เอาประกันจากปัญหาหนี้ค้างชำระ

ประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน

 1. สร้างความมั่นใจว่าจะได้รับการชำระคืน กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 2. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้สินและยึดทรัพย์
 3. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้แก่สถาบันการเงิน ในการมอบความห่วงใยที่มีต่อลูกค้าและครอบครัว

  ความคุ้มครองกรมธรรม์

  1. เสียชีวิตทุกกรณี ( ยกเว้นอัตวินิบาตกรรมในปีแรก )
  2. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  4. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

  ประโยชน์ต่อลูกค้า

  1. สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทายาทและครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อนกับปัญหาหนี้ค้างชำระ
  2. คุ้มครองภาระหนี้สิน กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
  3. เบี้ยประกันภัยต่ำภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แต่ได้รับความคุ้มครองสูง