เพิ่มเพื่อน

ประกันกลุ่ม

 

   ประกันกลุ่ม คือ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำงานประจำ (Full-time employee) ในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มีรูปแบบของสวัสดิการอย่างหลากหลายให้กับองค์กรธุรกิจหรือนายจ้างได้เลือกทำ อาทิ การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ รวมทั้งยังมีการประกันภัยกลุ่มในรูปแบบของการออมทรัพย์รายเดือน พร้อมการจ่ายเงินชดเชยรายวันให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจที่สามารถสมัครเข้าร่วมประกันภัยกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล พร้อมมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่บริษัทรับประกันภัยได้กำหนดไว้

  ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม (Group Employee Benefits - GEB)

  1. แบบสำเร็จรูป (Package) คือ แบบประกันภัยกลุ่มที่สามารถนำเสนอองค์กรธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานตามที่แต่ละผลิตภัณฑ์กำหนด โดยมอบความคุ้มครองทั้งประกันชีวิต , อุบัติเหตุ , ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง , สุขภาพ (เลือกซื้อเพิ่มเติม) และทันตกรรม (เลือกซื้อเพิ่มเติม) 
    • ไฟว์ อัพ (5 UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน 5 – 19 คน
    • ทเวนตี้ อัพ (20 UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป
    • ฟิฟตี้ อัพ (50 UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป
  2. แบบไม่สำเร็จรูป (Non-Package) คือ แบบประกันภัยกลุ่มที่องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานที่ต้องการสมัครทำประกันภัยจะต้องมีการนำเสนอรายละเอียด เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆให้กับส่วนงานพิจารณารับประกันภัยกลุ่ม (Group Underwriting) เพื่อทำการคำนวณเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ และความคุ้มครองต่างๆให้ตามความเหมาะสมกับจำนวนพนักงาน ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย

  ประกันชีวิตกลุ่มแบบสมัครใจ (Group Life Voluntary - GLV)

  การประกันภัยกลุ่มแบบที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันในโรงพยาบาลกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

  (Hospital Benefits - HB)

  ประกันภัยกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ (Group Single Endowment - GSE)

  การประกันภัยกลุ่มแบบที่พนักงานในองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถออมทรัพย์รายเดือนเพื่อไว้ใช้หลังจากการเกษียณการทำงาน ในรูปแบบของการหักเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเงินเดือนพนักงานได้ โดยที่พนักงานผู้ที่สมัคร เข้าร่วมทำประกันภัยสามารถเลือกจำนวนเงินออมทรัพย์รายเดือนได้ ตั้งแต่ 200 – 10,000 บาท ต่อเดือน พร้อมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันในโรงพยาบาลกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident - GPA)

  คือ การประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้เอาประกันภัยประสบกับอุบัติเหตุ หรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน

  • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ลัค อัพ (LUCK UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 6 คน ขึ้นไป
  • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แบบคอนติเนนทัล (GPA Continental) คือ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุให้แบบคอนติเนนทัล หรือคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะในร่างกายบางส่วน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม