เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับ เอไอเอ นครแหลมฉบัง


 เอไอเอนคร แหลมฉบัง

          อไอเอ นครแหลมฉบัง ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตมานานกว่า 20ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในเครือเหรียญทอง 3 ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี   นอกจากธุรกิจประกันชีวิตแล้ว เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม และบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริการสอบถามข้อมูลแก่ลุกค้าทั้งในพื้นที่และนอกเขตที่ดูแล

 สำนักกงานเอไอเอนครแหลมฉบังมี พลังตัวแทนมากกว่า 220 ชีวิต ทีมผู้บริหารหน่วย  17 ทีมงาน  ประกอบไปด้วย

          1. หน่วยเหรียญทอง 3เอส   ผู้บริหารหน่วย    คุณไพศาล  ชูวงศ์วณิช 

          2.หน่วยทรัพย์สุวรรณ      ผู้บริหารหน่วย    คุณกฤษณา  เกษมทวีโชค

          3.หน่วยพลังเพชร            ผู้บริหารหน่วย    คุณพรทิพย์   อินทะรังษี

          4.หน่วยเหรียญทอง3เอส22    ผู้บริหารหน่วย    คุณสุรชัย   ศิริภัทท์

          5.หน่วยเหรียญทอง3เอส23    ผู้บริหารหน่วย    คุณสุชาติ  จันทร์ทรง

          6.หน่วยทรัพย์สุวรรณ 17             ผู้บริหารหน่วย    คุณพีรพงศ์  เฉียวกุล

          7.หน่วยทรัพย์สุวรรณ5บี             ผู้บริหารหน่วย    คุณอิสริยา   เพชรแหน

         8.  หน่วยเหรียญทอง3เอส31      ผู้บริหารหน่วย    คุณปรีชญาภรณ์   บุรวัฒน์  

         9.หน่วยเหรียญทอง3เอส33     ผู้บริหารหน่วย    คุณมารุต  ใจซื่อ

         10.หน่วยทรัพย์สุวรรณ20 ผู้บริหารหน่วย คุณศรวรนันท์ รักชาติ

         11.หน่วยทรัพย์สุวรรณ21 ผู้บริหารหน่วย คุณฐาปนีย์ คันศร

         12.หน่วยเหรียญทอง3เอส23เอ ผู้บริหารหน่วย คุณกัญญาภัค สุตะวงค์

         13. หน่วยเหรียญทอง3เอส38 ผู้บริหารหน่วย คุณวิภารัตน์ จันทสิทธิ์

         14.หน่วยเหรียญทอง3เอส38 ผู้บริหารหน่วย คุณสุธีรา นาสิงบุตรวรกุล

         15.หน่วยทรัพย์สุวรรณ28 ผู้บริหารหน่วย คุณฎีการัตน์ จันทร์หลวง

         16. หน่วยทรัพย์สุวรรณ29 ผู้บริหารหน่วย คุณอนินทิตา พัสดี

          17.หน่วยเหรียญทอง3เอส42 ผู้บริหารหน่วย คุณสุริยัน สถิตชัย

 เอไอเอนครแหลมฉบัง เป็นสำนักงานที่จัดตั้งเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและลุกค้าที่มาบริการส่วนใหญ่รู้สึกพอใจในการบริการ ทั้งในด้านการบริการที่เป็นกันเอง ทั้งการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน  ปัญหาสุขภาพ และเอไอเอมีความภูมิใจและยินดีที่จะบริการลูกค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่